RP6 - Održivost SEE MARINER-a

Ovaj RP ima za cilj obezbijediti održivost SEE MARINER mehanizama i sistema implementisanog tokom projekta i daljeg razvoja metodologije regionalne politike za efikasnu primjenu transnacionalnih strategija za poboljšanje koordinacije, odgovora i razmjene podataka u realnom vremenu između relevantnih grupa za poboljšanje prevencije ekoloških i tehnoloških rizika na SEE području. Izrada elemenata potrebnih za održivost i razvoj sredstava i instrumenta za praćenje, nadgledanje i procjenu ​​uticaja pilot akcija je od najveće važnosti, a time će RP6 rezultirati sveobuhvatnim smjernicama i metodologijom kako bi se olakšalo donošenje odluka u korist ekološke održivosti i za dalji razvoj SEE MARINER sistema. Jedan od ključnih faktora u osiguranju održivosti SEE MARINER sistema su institucionalna rješenja.

Prema tome, ova komponenta takođe će se fokusirati na uspostavljanju najpogodnijih institucionalnih mehanizama koja će koordinirati funkcionisanje, administraciju i upravljanje SEE MARINER sistemom sa ulazima od relevantnih aktera na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou nakon završetka trajanja projekta.