RP5 - Izgradnja kapaciteta i implementacija SEE MARINER-a

U ovom RP fokus djelovanja će biti uspostavljanje sistema SEE MARINER koji će osigurati informacije o dodatim vrijednostima, usluge i statistiku o prirodi i dometu prevoza opasnih tereta i količini opasnog tereta koja se prevozi na SEE području. Strukture podrške (centri podrške, centar podataka, mreža) uspostavit će se u skladu sa smjernicama utvrđenim u RP4 u regionima partnera.

Osnov sistema će se bazirati na integraciji dostignutog nivoa razvoja tehnologije, aplikacija i pristupa upravljanju kao što su: praćenje saobraćanja brodova u realnom vremenu i informacijskog sistema AIS(Automatic Identification System), oprema za upravljanje navigacijom, vremenske stanice, integrisana baza podataka, softver za praćenje izliva nafte i sl. u sistemu za praćenje prevoza opasnih tereta. Navedene aktivnosti će osigurati da su tehnologije prilagođene sa odgovarajućom kalibracijom, kontrolom kvaliteta i pouzdanosti te da SEE MARINER sistem funkcioniše kao cjelovit, pouzdan i efikasan sistem.

Ishod ovog RP je sistem sposoban pružiti jačanje kapaciteta za različite aktere koji upravljanju ekološkim rizicima na SEE području.