RP4 - Razvoj SEE MARINER mehanizma podrške

Osnovni cilj RP4 je razvoj SEE MARINER mehanizma podrške koji će biti baza za uspostavljanje SEE MARINER sistema. Aktivnosti imaju za cilj da utvrde smjernice za kreiranje i funkcionisanje struktura podrške koje će biti temelj SEE MARINER sistema. Ovo će rezultirati uspostavljanjem zajedničkih standarda za partnere projekta i započet će formiranje neophodnih djelotvornih struktura čiji će razvoj biti baziran na specifikacijama ovog RP. Softver i paketi obuke će biti razvijeni u cilju interkonekcije objekata i kako bi se osiguralo da SEE MARINER bude djelotvoran i efikasan mehanizam koji će opsluživati sposobni i kompetentni ljudi za njegovo funkcionisanje i održavanje.

Glavni izlaz ove komponente će biti propisan formiranjem zajedničkog sporazuma o ciljevima za sprovođenje SEE MARINER-a koji će poslužiti kao smjernice za sprovođenje mjera za osnivanje i rad SEE MARINER sistema. Zajednička međunarodna radionica će pomoći da se koordiniraju pilot aktivnosti na međudržavnom nivou i da se napravi SWOT analiza. Identifikacija parametara SWOT analize je bitna jer naredni koraci u procesu implementacije mogu biti izvedeni iz SWOT analize.