RP2 - Aktivnosti komunikacije

Informisanje o rezultatima i izlazima SEE MARINER projekta najšire moguće publike je od izuzetne važnosti za postizanje postavljenih ciljeva. Komunikacija i diseminacija su od suštinskog značaja za uspjeh i nivo svjesti javnosti o projektu. Tako detaljan Plan Komunikacija podvlačenjem glavnih ciljeva će biti razrađen u ranoj fazi, obezbjeđujući vidljivost projekta tokom cijelog njegovog trajanja. Komiunikaciona strategija će obezbijediti koordiniranu, racionalnu i efikasnu eksploataciju svim mogućim kanalima i sredstvima. Za jasnu prezentaciju i visok stepen prepoznatljivosti u sklopu ovog RP će biti razvijen korporativni dizajn za SEE MARINER koji će se koristiti u svim internim i eksternim komunikacijama.

Sredstva za obavljanje komunikacije i diseminacije aktivnosti će se sprovoditi upotrebom elektronskih medija (vebsajta) kao i uz pomoć digitalnih i štampanih kopija promotivnih materijala kao što su brošure, fascikle i razglednice. U cilju nesmetane razmjene i toka informacija između partnera dio vebsajta će biti rezervisan za razmjenu projekta i prijavne dokumentacije kao i za promocione materijale. Osim toga izlazi SEE MARINER-a će biti distribuirani na 22 međunarodne konferencije i na brojne radionice lokalnih aktera.

Partneri će takođe koristiti sopstvene relevantne lokalne/nacionalne i međunarodne mreže za stvaranje strateških alijansi širenja i aktivno će stvarati doprinose za nacionalne i međunarodne konferencije, takođe objavljivaće članke u različitim časopisima i žurnalima. Brošura projekta će biti izrađena u cilju širenja značajnih rezultata, nalaza i zaključaka širokoj ali ciljanoj publici SEE MARINER-a.