Unioni i Porteve të Brëndshme Rumune - Rumania

Romanian Inland Ports UnionSaiti: www.danube-ports.ro
Mail: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Tel.: +40 740302017
Fax: +40 236 449997

Përshkrimi i Organizatës:
Union i Porteve të Brëndshme Rumune u themelua më 1995/03/17 nga administratat portuale (kompanitë kombëtare) dhe operatorët privatë të porteve detare rumun dhe të brendëshme nga Danubi të cilit kompanitë dhe asocimet e tjera të përfshira në port ju bashkuan në fund.Sot Unioni ka një numër prej 8 anëtarësh:

 • Kompania Kombëtare - Administrata Portuale Detare e Danubit SA Galati;
 • Kompania Kombëtare - Administrata Portuale e Brendëshme e Danubit SA Giurgiu;
 • Kompania Kombëtare - Administrimi i Kanaleve të Lundrueshëm Konstancë SC;
 • SC Bazinul Nou SA Galati - Operator porti & kompani logjistike në zonën e Galati;
 • SC Docuri Galati SA - Kompania operacione portuale në zonën e Galati;
 • SC SC Hercules SA Braila - Operator Porti dhe kompani anijesh në zonën Braila;
 • SC Deltanav SA Tulcea - Operator Porti & kompani logjistike në zonën Tulcea;
 • Shoqata Intermodale Rumune - RIA;

Administrata Portuale Detare e Danubit dhe Shoqëritë Kombëtare nga Galati - Administrata Portuale e Brendëshme e Danubit nga Giurgiu, administrojë të gjitha portet publike përgjatë lumit Danub. Të dyja këto kompani janë kompani publike dhe kryejnë aktivitetet e tyre si autoritete portuale në zonën e tyre, nën autoritetin e Ministrisë së Transportit Rumun.

Anëtarët e tjerë të Unioni i Porteve të Brëndshme Rumune janë kompanitë operatore portuale më të rëndësishme nga Braila, Galati dhe Tulcea, ndër portet më të rëndësishme të lumenjve në sektorin rumun të Danubit.

Së bashku, ne përpiqemi për të zhvilluar portet rumune dhe për të rritur investimet në këto porte në mënyrë që të mbështesim komunitetin lokal si dhe Ministrinë Rumune të Transportit në rrugën e tyre për integrimin e lumit dhe operacionet e portit në standardet evropiane dhe praktikat më të mira .

Që nga qershori 2007 UPIR është bërë anëtare e Federatës Evropiane të Porteve të Brendëshme. Sot, U.P.I.R. luajnë një rol aktiv në Presidencën FEPI dhe KomitetinEkzekutiv.

Qëllimet i Unioni i Porteve të Brëndshme Rumune është:

 • Të studioj problemet e përgjithshme të zhvillimit, në të cilat portet brendëshme janë të interesuar, sidomos problemet e transportit, transferimin dhe ruajtjen e mallrave në port dhe promovimin e pozicioneve të përbashkëta në drejtim të këtyre problemeve në nivel kombëtar dhe në emër të porteve të brendëshme rumune;
 • Të sigurojë shkëmbimin e informacionit ndërmjet anëtarëve të tij;
 • Të promovojë aktivitetet e kryera nga portet brendëshme rumune, pozicionin e tyre në ekonominë kombëtare dhe në nivel evropian dhe ndërkombëtar;
 • Të përfaqësojë anëtarët dhe organet e saj në frontin e institucioneve kombëtare dhe ndërkombëtare.
 • Të mbështes dhe promovoj projektet e investimeve të anëtarëve të saj dhe të subjekteve të tjera publike ose private, me interes lokal apo rajonal, duke gjeneruar vlerë të shtuar me ndikim pozitiv social dhe ekonomik;
 • Përfshirje aktive në zbatimin e projekteve të investimeve praktike, si edhe në identifikimin e materialit, burimeve njerëzore dhe financiare të nevojshme për arritjen e tyre;
 • Identifikimi dhe arritja e partneriteteve, përfshirë partneritetet publiko-private, në nivel lokal, kombëtar dhe niveli Komuniteti Evropian, në mënyrë që të zbatojë projektet që kanë një rol aktiv në mbajtjen dhe zhvillimin ekonomikisht dhe shoqërisht të përshpejtuar të sektorit portual;
 • Promovimi dhe përkrahja nëpërmjet të gjitha mjeteve juridike për qasje të anëtarëve të tij ndaj burimeve publike apo private vënë në dispozicion nga Buxheti i Shtetit Rumun dhe / ose nëpërmjet programeve të financimit të zhvilluara nga ana e Bashkimit Evropian, si dhe nga autoritetet e institucionet të tjera , subjektet e së drejtës publike ose private, të destinuara për të filluar, të zbatojë dhe të zhvillojë veprimtari të ligjshme ekonomike të çdo lloji, zhvillimi i burimeve njerëzore dhe materiale, duke filluar zbatimn dhe zhvillimin e aktiviteteve të tjera, përveç atyre me qëllim ekonomik;
 • Përfaqësimi dhe mbështetja e interesave të anëtarëve të saj në marrëdhëniet e tyre me autoritetet dhe institucionet e shtetit Rumun, organet e Bashkimit Evropian dhe / ose autoritete të tjera, subjekte të ligjit publik ose privat të përfshirë në financimin dhe / ose zbatimin e programeve për mbështetjen dhe zhvillimin e aktiviteteve ekonomike ose ligjore të aktiviteteve të tjera, përveç atyre me qëllim ekonomik;
 • Për të tërhequr flukse të reja të mira dhe për të promovuar korridorin e transportit Danub- Pan Europian si një arterie kryesore për dhe / ose transport të udhëtarëve në / nga Bashkimi Evropian;
 • Për të lehtësuar shkëmbimin e informacionit në fushën specifike të aktivitetit dhe për të inkurajuar pjesëmarrjen aktive në projekte të ndryshme të hulumtimit dhe publikimin e rezultateve të tyre;

Aktivitetet kryesore nga Unioni i Porteve të Brëndshme Rumune, janë si më poshtë:

 • Për të bërë qasjet e nevojshme në institucionet shtetërore ose institucione të tjera të ngjashme me qëllim për të siguruar pjesëmarrjen e anëtarëve të saj për kurse trajnimi, seminare, konferenca që lidhen me aktivitetin e zhvilluar dhe programe të financimit.
 • Bashkëpunimi me agjentët ekonomikë gjatë zbatimit të programeve për të mbështetur ato në përfundimin e suksesshëm të projektit;
 • Të bashkëpunojë me sindikatat, punëdhënësit, dhomat e tregtisë dhe organizatat e tjera profesionale vendore dhe / ose organet e administratës lokale / qendrore në mënyrë që të identifikojnë dhe të marrin masat e nevojshme në lidhje me mbështetjen e anëtarëve të saj në mënyrë që të përshtatet me kërkesat dhe / ose standardet e imponuara nga pozita e anëtarit të Bashkimit Evropian të shtetit Rumun;
 • Për të lehtësuar bashkëpunimin e anëtarëve të saj me organet qendrore dhe vendore të administratës dhe me institucionet që përfaqësojnë njësitë e menaxhimit të projekteve të financuara nëpërmjet programeve financuese të monitoruara apo të cilat kanë atribute në zhvillimin e këtyre programeve të financimit
 • Për të dhënë ndihmë dhe ofruar shërbime për agjentët ekonomikë, organizatat joqeveritare, shoqatat, fondacionet dhe subjektet e tjera të ngjashme në fushën ekonomike, menaxheriale, sociale, teknike, financiare, arsimore dhe ligjore;
 • Për të marrë pjesë aktive, në nivel lokal, për dialogun social dhe për të vlerësuar njohuritë e fituara, përvojën dhe informacionin në mënyrë që të lehtësojë përpunimin e vendimeve dhe të normave juridike që lidhen me aktivitetin e zhvilluar në lidhje me financimin e programeve;

Për të kryer aktivitete dhe shërbime të ndryshme të kërkuara nga agjentët ekonomikë, organizatat jo-qeveritare, shoqatat, fondacionet dhe subjektet e tjera të ngjashme, si vijon:

 • Aktivitetet e studimit dhe hulumtim të tregut - bëhet në emër të vet apo në bashkëpunim me aktivitete të tjera të specializuara të njësive të hulumtimeve, studimeve të tregut, përpunon strategjitë e zhvillimit të sondazheve, të cilat mund të përbëjnë bazën e të dhënave të interesit publik ose privat;
 • Aktivitetet e konsulencës për biznesin dhe menaxhimin - jep ndihmë dhe konsulencë me anë të specialistëve të saj ose nëpërmjet organeve të tjerë fizikë ose juridikë të specializuar në ekonomi, menaxhim, fushën financiare, arsimore, në programet e financimit dhe fusha të tjera gjithëpërfshirëse.
 • Përzgjedhja dhe vendosja e punës, testimi dhe vlerësimi i personelit të punësuar nga fusha dhe degët si: bujqësi, industri, tregti dhe shërbime, në kushtet moderne dhe me kompetencë të lartë profesionale, në standardet ndërkombëtare.
 • Trajnimi i specializuar i të vetepunesuarëve, me arsim të përgjithshëm - kryerjen e kurseve të trajnimit, formimit profesional dhe kurse për përmirësim të punësuarit, personave të papunë apo personave të ndryshëm të interesuar për të marrë pjesë në programet e formimit profesional;
 • Implementimin dhe sigurimin e asistencës së nevojshme në mënyrë që të certifikoj Sistemet e Menaxhimit të Cilësisë;
 • Aktivitetet e organizatave profesionale - kryejnë veprimtari të tjera të domosdoshme të përcaktuara me dispozitat ligjore në fuqi, në mënyrë që të arrihen objektivat e " Unioni i Porteve të Brëndshme Rumune ".

Për çdo pyetje dhe çdo informacion shtesë në lidhje me aktivitetet e shpalosur nga Unioni i Porteve të Brëndshme Rumune, ju lutem mos hezitoni te na kontaktoni:

 

Persona kontakti:
Znj. Carmen Costache
Cel.: +40 752 156500 - +40 744 577217

Z. George Boga
Cel.: +40 740 302017
Fax: +40 236 449997
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.