O projektu

Akronim projekta: SEE MARINER - Jugovzhodni Evropski pomorski in rečni integrirani sistem za nadzor prevoza nevarnega blaga
Projektna koda: SEE/B/0005/2.2/X
Program financiranja: Program Jugovzhodna Evropa
Prednostna os: Varovanje in izboljšanje okolja
Območje izvajanja: Izboljšanje preprečevanja tveganj za okolje
Celotni proračun: 1.897.900 € (85% ERDF, stopnja prispevka IPA)
Trajanje: 01/02/2011 - 31/12/2013 (35 mesecev)

Project Title: SEE MARINER - South Eastern Europe Marine and River Integrated System for Monitoring the Transportation of Dangerous Goods
Project Code: SEE/B/0005/2.2/X
Priority Axis: Protection and improvement of the environment
Area of Intervention: Improve prevention of environmental risks
Total budget: 1.897.900 € (85% ERDF, IPA contribution rate)
Project duration: 01/02/2011 - 31/12/2013 (35 months)

SEE je območje morskega in rečnega tranzitnega prostora plovil, ki prevažajo nevarno blago, kateri predstavljajo mnogo potencialnih okoljevarstvenih tveganj za obale in notranje vodne poti.

Ekonomska rast, močno povečanje transporta in povečan promet v območju SEE otežujejo že povečane grožnje onesnaževanja.

Ob priznavanju potrebe po učinkovitem vodenju, visokozmogljivem opazovanju, komuniciranju in spremljanju odziva sistema, je 12 partnerjev iz 9 držav začelo projektno sodelovati v letu 2011

Cilj projekta SEE MARINER je razviti in implementirati transnacionalno inovativen, prenosljiv in ponovljiv sistem ter tako postaviti temelje omrežja orodij in storitev SEE MARINER. S tem bi izboljšal interoperabilnost nadzora in povečali učinkovitost delovanja sistema za skupno preprečevanje okoljskih tveganj.

Glavni cilji

  • Vzpostavitev transnacionalnega orodja za nadzor v realnem času prevoza nevarnega blaga
  • Izmeriti, dokazati in oceniti koristi SEE MARINER za deležnike pomorske in rečne stroke
  • Zagotoviti strokovne kapacitete interesnim skupinam pri vodenju okoljskih tveganj in širitev know-how-a in izkušenj državam kandidatkam EU
  • Povečati ozaveščenost obstoječih rečnih informacijskih storitvah
  • Interakcija med omrežjema Safe Sea Net in Clean Sea Net in drugimi instrumenti EU s skupnim namenom izboljšanja sodelovanja in preprečevanja tveganj
  • Prispevati k odpravi razlik v obstoječih sistemih z ponudbo dodatnih storitev obalnim in rečnim pristaniščem, logističnemu področju, občinam ali raziskavam.