ΠΕ6 - Βιωσιμότητα του SEE MARINER

Αυτό το ΠΕ έχει ως στόχο την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του μηχανισμού και του συστήματος και την ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας για τη βελτίωση του συντονισμού και της απόκρισης, καθώς και της ανταλλαγής δεδομένων πραγματικού χρόνου μεταξύ των σχετικών ομάδων, οδηγώντας έτσι σε βελτίωση της πρόληψης περιβαλλοντικών και τεχνολογικών κινδύνων στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ο προσδιορισμός των απαραίτητων στοιχείων για τη συνέχιση του SEE MARINER, καθώς και η ανάπτυξη των μηχανισμών για την παρακολούθηση, έλεγχο και αξιολόγηση των επιπτώσεων των πιλοτικών δράσεων, είναι υψίστης σημασίας. Το ΠΕ6 θα οδηγήσει στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών και μεθοδολογιών για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας στη λήψη αποφάσεων και την περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος.

Αυτό το πακέτο θα επικεντρωθεί επίσης στη δημιουργία των πιο κατάλληλων θεσμικών μηχανισμών που θα διεκπεραιώνουν τη λειτουργία και διαχείριση του συστήματος SEE MARINER μετά το τέλος του έργου, σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.