ΠΕ5 - Παροχή τεχνογνωσίας και υλοποίηση του SEE MARINER

Οι δράσεις αυτού του ΠΕ επικεντρώνονται στην εγκατάσταση του συστήματος SEE MARINER που θα παρέχει περισσότερες πληροφορίες, νέες υπηρεσίες και στατιστικά για τη φύση και την έκταση της μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, καθώς και την ποσότητα των επικίνδυνων φορτίων που διακινούνται στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Οι υποστηρικτικές δομές (υποστηρικτικά κέντρα, κέντρο δεδομένων και το δίκτυό τους) θα δημιουργηθούν στις περιοχές των εταίρων σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που αναπτύχθηκαν στο ΠΕ4.

Το σύστημα θα βασίζεται στην ενσωμάτωση των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών και εφαρμογών (όπως είναι π.χ. σύστημα παρακολούθησης πλοίων σε πραγματικό χρόνο, Σύστημα Αυτόματης Αναγνώρισης, βοηθήματα ναυσιπλοΐας, πληροφορίες καιρικών συνθηκών, βάσεις δεδομένων, πρόγραμμα εντοπισμού πετρελαιοκηλίδων κ.ά.), σε ένα σύστημα που θα παρακολουθεί τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων. Οι δράσεις θα διασφαλίσουν ότι θα γίνει η κατάλληλη βαθμονόμηση και έλεγχος ποιότητας και ότι το σύστημα θα είναι συνεκτικό, αξιόπιστο και αποτελεσματικό.

Το παραγόμενο αυτού του ΠΕ είναι ένα σύστημα που θα δίνει στα ενδιαφερόμενα μέρη τη δυνατότητα διαχείρισης περιβαλλοντικών κινδύνων στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.