ΠΕ4 - Ανάπτυξη του μηχανισμού υποστήριξης του SEE MARINER

Βασική επιδίωξη του ΠΕ 4 είναι η ανάπτυξη του μηχανισμού υποστήριξης που θα αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία του συστήματος SEE MARINER. Οι δράσεις στοχεύουν στον καθορισμό των κατευθυντήριων γραμμών για τη δημιουργία και λειτουργία των υποστηρικτικών δομών που είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του συστήματος. Αποτέλεσμα αυτού θα είναι η θέσπιση κοινών προτύπων μεταξύ των διακρατικών εταίρων, πάνω στα οποία θα βασιστεί η ανάπτυξη των αναγκαίων δομών. Θα αναπτυχθεί το λογισμικό για τη διασύνδεση των δομών, καθώς και εκπαιδευτικά πακέτα που θα διασφαλίσουν ότι η λειτουργία και συντήρηση του συστήματος SEE MARINER θα γίνει από κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό.

Μέσα από τις δράσεις αυτού του πακέτου, θα επιτευχθεί κοινή συμφωνία επί της υλοποίησης του SEE MARINER. Παράλληλα, σχεδιάζεται η διοργάνωση διακρατικού σεμιναρίου για το συντονισμό των πιλοτικών δράσεων και την πραγματοποίηση ανάλυσης SWOT.