ΠΕ3 - Ανάλυση τεχνολογιών αιχμής και καλών πρακτικών

Αυτό το Πακέτο Εργασίας έχει τεράστια σημασία για την διασφάλιση της ποιότητας του έργου. Στόχος του είναι να αναλύσει τις τεχνολογίες αιχμής και τις καλές πρακτικές που αφορούν πληροφοριακά συστήματα παρακολούθησης του χειρισμού, της αποθήκευσης και της μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων (ΕΦ) μέσω θαλάσσιων και εσωτερικών πλωτών οδών. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εταίροι θα συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με υπάρχουσες τεχνολογίες και εφαρμογές που υπάρχουν στις χώρες τους, συμπεριλαμβανομένων των σχετιζόμενων υποδομών και των ανθρώπινων πόρων. Μέσα από τι δράσεις, θα δοθεί η ευκαιρία για διερεύνηση καλών πρακτικών από την Ευρώπη στους τομείς που προαναφέρθηκαν.

Τα παραγόμενα αυτής της διαδικασίας θα χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό των μέτρων εκείνων που μαζί με την απαραίτητη διακρατική συνεργασία μεταξύ των εταίρων και των θεσμικών φορέων θα συμβάλουν στην επιτυχή εφαρμογή του συστήματος SEE MARINER. Τα αποτελέσματα του ΠΕ θα αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη του μηχανισμού υποστήριξης του SEE MARINER (Δράσεις ΠΕ 4) και θα χρησιμεύσουν ως οδηγός για την υλοποίηση του συστήματος.