ΠΕ2 - Δράσεις Δημοσιότητας

Η διάχυση των αποτελεσμάτων του SEE MARINER στο ευρύτερο δυνατό κοινό είναι υψίστης σημασίας για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Οι δράσεις επικοινωνίας και διάχυσης είναι απαραίτητα συστατικά για την ευαισθητοποίηση των ομάδων στόχων και την επιτυχία του έργου. Στα αρχικά στάδια του έργου θα εκπονηθεί ένα λεπτομερές Επικοινωνιακό Πλάνο, μέσα από το οποίο θα διασφαλιστεί η συντονισμένη, ορθή και αποτελεσματική αξιοποίηση όλων των πιθανών μέσων δημοσιοποίησης. Στο πλαίσιο του ΠΕ, θα δημιουργηθεί η εταιρική ταυτότητα που θα χρησιμοποιείται σε κάθε εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία, εξασφαλίζοντας έτσι μια ξεκάθαρη παρουσίαση και μεγάλη αναγνωρισιμότητα.

Για τους σκοπούς της επικοινωνίας και της διάχυσης, θα γίνει χρήση τόσο ηλεκτρονικών (ιστοσελίδα), όσο και ψηφιακών και έντυπων μέσων, π.χ. μπροσούρες, φάκελοι και καρτ-ποστάλ. Η ομαλή ροή και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εταίρων θα είναι δυνατή μέσα από το εσωτερικό δίκτυο της ιστοσελίδας. Επιπλέον, θα διοργανωθούν 2 διεθνή συνέδρια και ένας αριθμός τοπικών σεμιναρίων, κατά τη διάρκεια των οποίων θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου.

Οι εταίροι θα αξιοποιήσουν επίσης τα τοπικά/ εθνικά και διεθνή δίκτυα, στα οποία συμμετέχουν, για τη διάδοση του έργου. Επίσης, θα αναλάβουν τη δημοσίευση άρθρων σε περιοδικά και εφημερίδες και θα παρουσιάσουν το έργο σε εθνικά και διεθνή συνέδρια. Τα σημαντικότερα αποτελέσματα και συμπεράσματα SEE MARINER θα συμπεριληφθούν στην τελική μπροσούρα.