ΠΕ1 - Διακρατικό έργο και οικονομική διαχείριση

Στόχος της συνολικής διαχείρισης είναι η ομαλή υλοποίηση και ολοκλήρωση των δράσεων σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου. Το ΠΕ επικεντρώνεται στον εσωτερικό συντονισμό και την επικοινωνία τόσο μεταξύ των εταίρων, όσο και με τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος, και συνολικά αποσκοπεί στα παρακάτω:

  • να γίνει ορθή διαχείριση και να χρησιμοποιηθούν οι πόροι με αποδοτικό τρόπο
  • να εξασφαλίσει έναν υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικότητας συντονισμό
  • να διασφαλίσει την ομαλή υλοποίηση της διαχείρισης, αποφεύγοντας περιττές καθυστερήσεις και διαφωνίες
  • να δημιουργήσει σαφείς διαύλους επικοινωνίας μεταξύ των εταίρων του SEE MARINER
  • να αποτελέσει ένα πολύτιμο «χέρι βοηθείας» και χρήσιμο οδηγό