Σχετικά με το έργο

Τίτλος έργου: Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης της Θαλάσσιας και Ποτάμιας Μεταφοράς των Επικίνδυνων Φορτίων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
Κωδικός έργου: SEE/B/0005/2.2/X
Άξονας Προτεραιότητας: Προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος
Περιοχή Παρέμβασης: Βελτίωση της πρόληψης περιβαλλοντικών κινδύνων
Συνολικός προϋπολογισμός: 1,897,900 € (συγχρηματοδότηση 85 % ΕΤΠΑ, ΜΠΒ)
Διάρκεια έργου: 01/02/2011 – 31/12/2013 (35 μήνες)

Η Νοτιοανατολική Ευρώπη αποτελεί σημαντική οδό διέλευσης πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία, κάτι το οποίο συνδέεται με δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου των πλωτών μεταφορών έχει οδηγήσει στην αύξηση της κυκλοφορίας των πλοίων και κατ' επέκταση σε περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης του περιβάλλοντος. Συνεπώς, κρίνεται αναγκαία η ενίσχυση της συνεργασίας και η αξιοποίηση σύγχρονων- έξυπνων συστημάτων παρακολούθησης, επικοινωνίας και πληροφόρησης.

Στόχος του SEE MARINER είναι να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο και καινοτόμο σύστημα και να θέσει τις βάσεις για τη δημιουργία ενός δικτύου, που μέσα από τα εργαλεία και τις υπηρεσίες που θα παρέχει, θα βελτιώσει την ικανότητα συνεργασίας και συντονισμού των αρμόδιων αρχών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Βασικοί στόχοι

  • Ανάπτυξη εργαλείου για την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της μεταφοράς ΕΦ
  • Ανάδειξη των πλεονεκτημάτων που προκύπτουν για τους εμπλεκόμενους φορείς στις πλωτές μεταφορές
  • Παροχή τεχνογνωσίας στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων σε φορείς από κράτη μέλη ή υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες
  • Ευαισθητοποίηση σχετικά με τις Παραποτάμιες Υπηρεσίες Πληροφοριών
  • Αλληλεπίδραση με τα δίκτυα SSN και CSN και άλλα Ευρωπαϊκά όργανα για την ενίσχυση των υποδομών πρόληψης κινδύνων μέσα από τη βελτίωση της συνεργασίας
  • Κάλυψη κενών στα υφιστάμενα συστήματα, παρέχοντας πρόσθετες υπηρεσίες σε φορείς που σχετίζονται με τις πλωτές μεταφορές και τα logistics, Δήμους και ερευνητικούς φορείς