Το έργο SEE MARINER προήλθε από την ανάγκη για ενίσχυση της περιβαλλοντικής προστασίας μέσα από τη δημιουργία ενός συνεκτικού μηχανισμού παρακολούθησης και απόκρισης που βασίζεται σε μια πολυτομεακή προσέγγιση, εφόσον η ρύπανση των θαλάσσιων/ ποτάμιων υδάτων στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης δεν έχει μόνο περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, αλλά, συχνά, και διασυνοριακό χαρακτήρα.