РП5 - Изграждане на капацитет и прилагане на системата SEE MARINER

В този РП фокуса на действията ще бъде създаването на система SEE MARINER, която да осигури важна информация, услуги и статистика за характера и степента на транспортирането на опасни стоки и количеството на опасните товари, които се транспортират в ЮИЕ. В партньорските райони, в съответствие с насоките установени в РП4, ще бъдат създадени Поддържащи структури (центрове за подкрепа, център за данни, мрежови център). Системата ще се основава на интегрирането на най-съвременните технологии, приложения и управленски подходи, като например: наблюдение на движението на корабите в реално време, автоматична система за идентификация, помощни навигационни технологии, метеорологични компоненти, интеграция на бази данни, софтуер проследяващ разливане на петролни продукти и т.н.. Дейностите ще гарантират, че технологиите са адаптирани с подходящо калибриране, контрол на качеството и надеждността, и че системните функции на SEE MARINER са надеждни и ефективни.

Резултатът от този РП е система, способна да осигури изграждането на капацитет на различните заинтересовани страни в управлението на рисковете за околната среда в ЮИЕ.