РП3 – Анализ на най – новите добрипрактики

Работният пакет е от съществено значение за гарантиране качеството и въздействието от реализацията на проекта. Целта е да се анализира състоянието на информационните системи, свързани с наблюдението на транспорта, обработката и съхранението на опасни товари (ГД) от плавателни съдове по море и вътрешни водни пътища, както и в пристанищните райони. Партньорите ще изследват и опишат съществуващата информация за технологичните приложения, инфраструктурата и човешките ресурси, използвани в техните региони и държави. Дейностите ще дадат възможност да се проучат най-добрите практики от европейските региони, за да се открият добри примери за интегрирани системи и успешни инструменти за наблюдение на опасни стоки, както и да бъдат информирани за състоянието на технологичните системи, позволяващи предоставяне на информация за ДДС и други услуги помагащи да се подобри превенцията на рисковете за околната среда.

Основният резултат от този компонент ще бъде заложен в ефективни мерки, които ще бъдат необходими, заедно с междунарадното сътрудничество между партньорите и съответните институции, за да се приложи успешно системата SEE MARINER. Резултатите от този РП ще бъдат използвани за развитието на механизма на SEE MARINER за подкрепа (РП4 дейности) и ще служи като насока за прилагане на мерки за създаването и функционирането на системата SEE MARINER.