РП2 – Комуникационни дейности

Представянето на резултатите и продуктите от SEE MARINER пред възможно най- широка аудитория е от голямо значение за постигането на целите. Комуникацията и публичността са от съществено значение за успеха и нивото на осведоменост по проекта, както и неговите приложения. Поради тази причина, на по-ранен етап ще бъде разработен подробен план съдържащ основните цели, като се гарантира, че откритостта на проекта ще е непрекъсната през цялата му продължителност. Комуникационната стратегия ще осигури координирано, рационално и ефективно използване на всички дейности и всички възможни канали и средства. За ясно представяне и висока степен на разпознаваемост на РП ще се разработи корпоративен дизайн за SEE MARINER, който ще се използва за цялата вътрешна и външна комуникация.

Средствата за информиране и разпространение са: чрез използването на електронни медии (интернет), както и дигитални и хартиени копия на материали, например, брошури, папки и пощенски картички. За да се гарантира гладкото протичане на информация и обмен между партньорите, на сайта ще бъде предоставена вътрешна зона, в която ще бъде възможно да се споделят материали по проекта, документи за кандидатстване, както и материали за разпространение. Освен това резултатите от SEE MARINER ще бъдат представени на две международни конференции и редица местни семинари със заинтересованите страни.

Партньорите ще използват техните съответни местни / национални и международни мрежи за създаване на стратегически съюзи за разпространение и активно ще представят изложения и доклади на национални и международни конференции, както и ще публикуват статии в различни списания. Ще се издаде крайна брошура, за да се разпространят значимите резултати на проекта SEE MARINER,както и изводи и заключения за широката целева аудитория.