Информация за проекта

Наименование на проекта: SEE MARINER - Интегрирана система за наблюдение превоза на опасни товари в моретата и реките на Югоизточна Европа Monitoraggio del Trasporto delle Merci Pericolose
Код на проекта: SEE/B/0005/2.2/X
Приоритетна ос: Опазване и подобряване на околната среда
Област на интервенция: подобряване на превенцията на рисковете за околната среда
Общ бюджет: 1.897.900 € (85% от ЕФРР, IPA съфинансиране)
Продължителност на проекта: 01/02/2011 - 31/12/2013 (35 месеца)

През реките и моретата на територията на Югоизточна Европа (ЮИЕ) транзитират кораби, превозващи опасни товари, които представляват значителен потенциален риск за околната среда на крайбрежията и вътрешните водни пътища. Икономическото и транспортното развитие, както и увеличението на трафика в ЮИЕ допринасят за вече повишения риск от замърсяване признавайки необходимостта от ефективно управление, наблюдения с висока производителност, комуникация и контрол на системите за отговор.

Целта на SEE MARINER е да разработи и приложи международна, иновативна, трансферна и възпроизводителна система, в която да се положат основите на предлаганите инструменти от SEE MARINER Network, както и услуги за подобряване на оперативната съвместимост на наблюдение на дейностите и повишаване на ефективността на операциите за съвместни усилия за превенция на рисковете за околната среда.

Главни цели

  • Изграждане на международен инструмент за наблюдение в реално време на транспортирането на опасни товари
  • Измерване, демонстриране и оценка на ползите за морския/речния транспорт от системата SEE MARINER на заинтересованите страни
  • Изграждане на капацитет на заинтересованите страни в управлението на рисковете за околната среда и за разпространяване сред страните-кандидатки за членство в ЕС
  • Подобряване на информираността на съществуващите речни информационни услуги
  • Работа с мрежите на SSN и CSN, както и с други мрежи на ЕС с цел да се подобри превенцията на риска чрез подобряване на сътрудничеството.
  • Допринасяне за преодоляване на различията в съществуващите системи, чрез предлагане на допълнителни услуги на крайбрежните и речните пристанища, логистичния сектор, общините и научните институти. (671)