Проектът SEE MARINER е разработен от необходимостта да се осигури по-голяма защита на околната среда чрез последователен механизъм за наблюдение в рамките на многосекторната рамка на морското / речното замърсяване, имащо трансгранично въздействие върху социалните, правни и икономически измерения в ЮИЕ.